TRẠM QUAN TRẮC ONLINE

TRẠM QUAN TRẮC ONLINE

 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Thiên Hà Xanh  là đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện cho Hệ thống Quan trắc Nước thải Tự động, Liên tục bao gồm cả phần cứng và phần mềm phù hợp với các yêu cầu của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 01/09/2017.

Hiện nay, hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước đều có thể quan trắc nước thải Online, gồm có:

 • pH (0 – 14 pH)
 • COD online (0 – 2.000 mg/L)
 • BOD online (0 – 2.000 mg/L)
 • Oxi hòa tan DO (0 – 20 mg/L)
 • TSS (0 – 30.000 mg/L)
 • Độ màu Color analyzer (0 – 5.000 Pt-Co)
 • Ammonia (0 – 1.000 mg/L)
 • Ammonium (0 – 1.000 mg/L)
 • Nitrate, Nitrite (0 – 100 mg/L)
 • Nitơ tổng TN (0 – 200 mg/L)
 • Phosphate tổng TP (0 – 50 mg/L)
 • TOC (0 – 20.000 mg/L)
 • Độ đục (0 – 100 NTU)
 • Clo dư, Clo Tổng Free Chlorine (0 – 20 mg/L)
 • Độ dẫn điện Conductivity (0 – 200 µS/cm)
 • Tổng chất rắn hòa tan TDS (0 – 9.999 mg/L)
 • Độ cứng Hardness (0 – 1.000 mg/L)
 • Độ kiềm Alkalinity (0 – 500 mg/L)
 • Mangane (0 – 15 mg/L)
 • Sắt Fe (0 – 5 mg/L)
 • Nhôm Al (0 – 2 mg/L)
 • Dầu trong nước Oil-In-Water
 • Các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn)
 • Đo lưu lượng kênh hở