HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION CỦA PUROLITE

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION CỦA PUROLITE

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

CATALOG:

Purolite Packaging Brochure

VIDEO:

 

MODEL:

C100E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Potable Water Grade

C100E/1420: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Potable Water Grade

C100EAG: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium/Silver form, Potable Water Grade

C100FM: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Fine Mesh Grade, Potable Water Grade

C100S: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Sugar Grade

C120E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Potable Water Grade

C150E: Polystyrenic Macroporous, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Potable Water Grade

PFC100E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Uniform Particle Size

PFC100EAG: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium/Silver form, Uniform Particle Size, Potable Water Grade

PPC100E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Packed Bed Grade

PPC100S: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Packed Bed Grade, Sugar Grade

SSTC6000E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Shallow Shell Technology*

SSTC8000E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Shallow Shell Technology*

SSTC8000EC: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Shallow Shell Technology*

SSTPPC6000E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Shallow Shell Technology*, Puropack Grade

SSTPPC8000E: Polystyrenic Gel, Strong Acid Cation Resin, Sodium form, Shallow Shell Technology*, Packed Bed Grade