HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION MITSUBISHI

HẠT NHỰA TRAO ĐỔI ION MITSUBISHI

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

CATALOG:

Resin_catalog_2013_v-3_iu_3-29-14
sk104h

VIDEO:

 

Strongly Acidic Cation Exchange Resins

DIAION™ SK104H

DIAION™ SK110
DIAION™ SK110L
DIAION™ SK112
DIAION™ SK112L
DIAION™ SK1B
DIAION™ SK1BH
DIAION™ SK1BL
DIAION™ SK1BLH
DIAION™ SKL10
DIAION™ SKT10L
DIAION™ SKT110
DIAION™ SKT110L
DIAION™ SKT20L
DIAION™ PK208
DIAION™ PK208L
DIAION™ PK208LH
DIAION™ PK212L
DIAION™ PK212LH
DIAION™ PK216
DIAION™ PK216L
DIAION™ PK216H
DIAION™ PK216LH
DIAION™ PK218
DIAION™ PK218L
DIAION™ PK220
DIAION™ PK220L
DIAION™ PK228
DIAION™ PK228L
DIAION™ PK228LH
DIAION™ RCP145H
DIAION™ RCP160M
DIAION™ RCP200
DIAION™ RCP400
DIAION™ RCP610
DIAION™ UBK04
DIAION™ UBK08
DIAION™ UBK08H
DIAION™ UBK08HUP
DIAION™ UBK10
DIAION™ UBK10H
DIAION™ UBK10HUP
DIAION™ UBK12
DIAION™ UBK16
DIAION™ UBKN1U
DIAION™ UBKN1UMB
DIAION™ UBK522M
DIAION™ UBK530
DIAION™ UBK530J
DIAION™ UBK530K
DIAION™ UBK535
DIAION™ UBK535J
DIAION™ UBK535K
DIAION™ UBK535L
DIAION™ UBK550
DIAION™ UBK555
DIAION™ JC600
DIAION™ JC603

Weakly Acidic Cation Exchange Resins

Diaion™ WK10
Diaion™ WK100
Diaion™ WK10S
Diaion™ WK11
Diaion™ WT01S
Relite™ WK60L
Relite™ WK60LA

Strongly Basic Anion Exchange Resins

DIAION™ SA10A
DIAION™ SA10AL
DIAION™ SA10ALLP Anti-clumping
DIAION™ SA10AOH
DIAION™ SA10AP Anti-clumping
DIAION™ SA10DL
DIAION™ SA11A
DIAION™ SA11AL
DIAION™ SA12A
DIAION™ SA12AL
DIAION™ SA12ALL
DIAION™ SA20A
DIAION™ SA20ALL
DIAION™ SA20ALLP Anti-clumping
DIAION™ SA20AP Anti-clumping
DIAION™ SA20AP2 Anti-clumping
DIAION™ SAF11AL Anti-clumping
DIAION™ SANUPB Anti-clumping
DIAION™ SAT10L Anti-clumping
DIAION™ SAT20L Anti-clumping
DIAION™ UMA130J Anti-clumping
DIAION™ UBA100
DIAION™ UBA100OH
DIAION™ UBA100OHUP
DIAION™ UBA120
DIAION™ UBA120OH
DIAION™ UBA120OHUP
DIAION™ UBA150
DIAION™ UBA200
DIAION™ PA306S
DIAION™ PA308
DIAION™ PA308L
DIAION™ PA312
DIAION™ PA312L
DIAION™ PA312LOH
DIAION™ PA312LTU
DIAION™ PA312LTUMB
DIAION™ PA316
DIAION™ PA316L
DIAION™ PA318L
DIAION™ PA318LOH
DIAION™ PA408
DIAION™ PA412
DIAION™ PA418
DIAION™ PA418L
DIAION™ PA418LL
DIAION™ PAF308L
DIAION™ HPA25L
DIAION™ HPA25M
DIAION™ HPA512L
DIAION™ HPA716
Relite™ JA100
Relite™ JA400
Relite™ JA410
Relite™ JA420
Relite™ JA450
Relite™ JA800
Relite™ JA830

Weakly Basic Anion Exchange Resins

DIAION™ WA10
DIAION™ WA20
DIAION™ WA21J
DIAION™ WA30
DIAION™ WA30C Low-odor, Low-leachable
DIAION™ WA30LL
DIAION™ WA55
DIAION™ FPDA13
Relite™ JA300
Relite™ JA300LL
Relite™ JA310

Mixed Resins:

Diaion™ SMNUPB
Diaion™ SMT50
Diaion™ SMT100L
Diaion™ SMT200L
Diaion™ USMT100
Diaion™ SMN1
Diaion™ SMN3
Diaion™ USMN1
Diaion™ USMN3

Chelating resins:

Diaion™ CR11
Diaion™ CR20
Diaion™ CRB03
Diaion™ CRB05
Diaion™ CRBT03
Relite™ JS010
Amphoteric resins Diaion™ AMP03

 

Synthetic Adsorbents DIAION™ HP20
DIAION™ HP20SS
DIAION™ HP21
DIAION™ HP2MGL
Sepabeads™ SP207
Sepabeads™ SP207SS
Sepabeads™ SP20SS
Sepabeads™ SP70
Sepabeads™ SP700
Sepabeads™ SP825L
Sepabeads™ SP850
MCIGEL™ CHP20/P20
MCIGEL™ CHP20/P30
MCIGEL™ CHP20/P50
MCIGEL™ CHP20/P70
MCIGEL™ CHP20/P120
MCIGEL™ CHP07/P30
MCIGEL™ CHP07/P120
MCIGEL™ CMG20/P30