Bisomer HPMA

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Bisomer® HPMA

Hydroxypropyl Methacrylate

Bisomer® BZMA

Benzyl Methacrylate

Bisomer® DALP

Diallyl Phthalate

Bisomer® HEMA

Hydroxyethyl Methacrylate

Bisomer® HPMA HI

Hydroxypropyl Methacrylate

Bisomer® HPMA LA

Hydroxypropyl Methacrylate

Bisomer® HPMA LW

Hydroxypropyl Methacrylate

Bisomer® HPMA SLA

Hydroxypropyl Methacrylate

Bisomer® IDMA

Isodecyl Methacrylate

Bisomer® LMA

Lauryl Methacrylate

Bisomer® PEA6

Polyethylene-glycol (6) Acrylate

Bisomer® PEM6 LD

Polyethylene-glycol (6) Methacrylate

Bisomer® PEM63P HD

Poly-alkyleneglycol Methacrylate

Bisomer® PPA6

Polypropylene-glycol (6) Acrylate

Bisomer® PPM5 LI

Polypropylene-glycol (5) Methacrylate

Bisomer® PTE

Para-toluidine Ethoxylate

Bisomer® TEGDMA

Triethyleneglycol Dimethacrylate