Nhập khẩu sản phẩm, Cung cấp dịch vụ môi trường về chất thải, rác thải, nước thải, nước cấp