Đóng

17/06/2016

Xin phép xả thải

ĐỐI TƯỢNG LẬP HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

– Các Cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước.

images

2. QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

– Thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa về công trình xả thải vào nguồn nước tại Cơ sở.

– Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ vị trí tại các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt tại điểm xả vào sông, suối của nguồn thải).

– Phân tích, nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm, tính chất nguồn nước thải tại Cơ sở.

– Mô tả hệ thống công trình xử lý, xả nước thải vào nguồn nước.

– Thu thập, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

– Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

– Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải.

– Hoàn thành các sơ đồ, bản vẽ về công trình xả nước thải.

– Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.

– Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

3. CƠ QUAN TIẾP NHẬN CẤP GIẤY PHÉP

– Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

– Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

Ngoài ra Green Galaxy còn tư vấn môi trường sau:

– Giám sát môi trường định kỳ

– Đăng ký sổ chủ nguồn thải

– Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

– Lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt và xin cấp phép

– Lâp hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận

– Đề án bảo vệ môi trường

– Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường

– Báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM)..

– Lập dự án xây dựng