Đóng

17/05/2017

Trang Trại Phú Hưng – Cn Cty TNHH Thiết Bị Phú Hưng

Chủ đầu tư: Cty TNHH Thiết Bị Phú Hưng

Phạm vi thực hiện: Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi heo

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT

Công suất:2.000 m3.ngày

Địa điểm: MỸ ĐỨC – ÂN MỸ – HOÀI ÂN – BÌNH ĐỊNH

Công nghệ: Liên doanh Thái Lan

Năm: 2013

Tháng  01/2013, trang tr?i chan nuôi Bùi Huy H?nh (xã Tái Son, Huy?n T? K?, t?nh H?i Duong) du?c S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh H?i Duong ph?i h?p cùng 3 công ty c?a Nh?t B?n là Công ty c? ph?n TUSK, Công ty c? ph?n SUNPILLAS, Công ty TNHH K.IDAIRYFARM h?p tác chuy?n giao th? nghi?m d? án “?ng d?ng công ngh? SaiBon c?a Nh?t B?n x? lý ô nghi?m môi tru?ng sau chan nuôi l?n quy mô trang tr?i”. H? th?ng x? lý nu?c th?i n?m trên di?n tích 1.100m², t?ng kinh phí d?u tu là 4,2 t? d?ng. Trong dó, S? KHCN t?nh H?i Duong và 3 công ty c?a Nh?t B?n d?u tu 3,7 t? d?ng, kinh phí còn l?i là c?a trang tr?i.Qua th?i gian áp d?ng t?i trang tr?i c?a anh H?nh cho th?y, công ngh? SaiBon c?a Nh?t B?n dã giúp nu?c th?i t? chan nuôi ra môi tru?ng d?m b?o v? d? trong, không có mùi hôi, góp  ph?n  gi?  gìn v? sinh môi tru?ng và d?c  bi?t là nu?c th?i sau khi du?c x? lý có th? tái s? d?ng d? v? sinh chu?ng tr?i… Ðây là công ngh? l?n d?u tiên du?c ?ng d?ng t?i Vi?t Nam, n?u thành công s? du?c nhân r?ng ra d?a bàn toàn t?nh.Trong ?nh: Cham sóc dàn l?n t?i trang tr?i chan nuôi Bùi Huy H?nh. ?nh: Vu Sinh – TTXVN

Tháng 01/2013, trang tr?i chan nuôi Bùi Huy H?nh (xã Tái Son, Huy?n T? K?, t?nh H?i Duong) du?c S? Khoa h?c và Công ngh? t?nh H?i Duong ph?i h?p cùng 3 công ty c?a Nh?t B?n là Công ty c? ph?n TUSK, Công ty c? ph?n SUNPILLAS, Công ty TNHH K.IDAIRYFARM h?p tác chuy?n giao th? nghi?m d? án “?ng d?ng công ngh? SaiBon c?a Nh?t B?n x? lý ô nghi?m môi tru?ng sau chan nuôi l?n quy mô trang tr?i”. H? th?ng x? lý nu?c th?i n?m trên di?n tích 1.100m², t?ng kinh phí d?u tu là 4,2 t? d?ng. Trong dó, S? KHCN t?nh H?i Duong và 3 công ty c?a Nh?t B?n d?u tu 3,7 t? d?ng, kinh phí còn l?i là c?a trang tr?i.Qua th?i gian áp d?ng t?i trang tr?i c?a anh H?nh cho th?y, công ngh? SaiBon c?a Nh?t B?n dã giúp nu?c th?i t? chan nuôi ra môi tru?ng d?m b?o v? d? trong, không có mùi hôi, góp ph?n gi? gìn v? sinh môi tru?ng và d?c bi?t là nu?c th?i sau khi du?c x? lý có th? tái s? d?ng d? v? sinh chu?ng tr?i… Ðây là công ngh? l?n d?u tiên du?c ?ng d?ng t?i Vi?t Nam, n?u thành công s? du?c nhân r?ng ra d?a bàn toàn t?nh.Trong ?nh: Cham sóc dàn l?n t?i trang tr?i chan nuôi Bùi Huy H?nh. ?nh: Vu Sinh – TTXVN