Đóng
 • vi
 • en
 • Pháp luật môi trường

  17/06/2016

  Quy chuẩn môi trường nước và chất thải

  1. Tài liệu quy chuẩn chất lượng nước thải:

  QCVN 14:2008/BTNMT – Nước thải sinh hoạt

  QCVN 40:2011/BTNMT- Nước thải công nghiệp

  QCVN 28-2010 – Nước thải y tế

  QCVN 29:2010/BTNMT – Nước thải xăng dầu

  QCVN 01: 2008/BTNMT – Nước thải cao su

  QCVN 12: 2008/BTNMT – Nước thải giấy

  QCVN 13: 2008/BTNMT – Nước thải dệt may

  QCVN 11: 2008/BTNMT – Nước thải thủy sản

  2. Tài liệu quy chuẩn chất lượng nước:

  QCVN 08: 2008/BTNMT –  Chất lượng nước mặt

  QCVN 09 : 2008/BTNMT – Chất lượng nước ngầm

  QCVN 10: 2008/BTNMT – Chất nượng nước ven bờ biển

  QCVN 01: 2009/BYT – Chất lượng nước ăn uống

  QCVN 25: 2009/BTNMT – Chất thải bãi chôn lấp

  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường