Đóng

Pháp luật môi trường

17/06/2016

Quy chuẩn môi trường nước và chất thải

1. Tài liệu quy chuẩn chất lượng nước thải:

QCVN 14:2008/BTNMT – Nước thải sinh hoạt

QCVN 40:2011/BTNMT- Nước thải công nghiệp

QCVN 28-2010 – Nước thải y tế

QCVN 29:2010/BTNMT – Nước thải xăng dầu

QCVN 01: 2008/BTNMT – Nước thải cao su

QCVN 12: 2008/BTNMT – Nước thải giấy

QCVN 13: 2008/BTNMT – Nước thải dệt may

QCVN 11: 2008/BTNMT – Nước thải thủy sản

2. Tài liệu quy chuẩn chất lượng nước:

QCVN 08: 2008/BTNMT –  Chất lượng nước mặt

QCVN 09 : 2008/BTNMT – Chất lượng nước ngầm

QCVN 10: 2008/BTNMT – Chất nượng nước ven bờ biển

QCVN 01: 2009/BYT – Chất lượng nước ăn uống

QCVN 25: 2009/BTNMT – Chất thải bãi chôn lấp

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường