Đóng

15/06/2016

Enzym

1. Enzym ROETECH 106 PS

Ứng dụng:

– Nuôi cấy vi sinh trong xử lý nước thải

– Ứng dụng trong xử lý rác thải

– Hầm tự hoại

– Cơ sở sản xuất sử dụng chất thải  hữu cơ

– Khử mùi

– Kiểm soát và giảm nồng độ ô nhiễm

bio-augmentation-biomass-development-250x2502. Biomass:

Ứng dụng:

– Giảm hàm lượng COD và BOD trong xử lý nước thải

– Phân hủy sinh học trong rác thải chôn lấp

biomass-maintenance-250x250