Đóng

29/04/2017

Dalat Edensee Lake Resort & Spa

Phạm vi thực hiện: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống xử lý nước thải

Quy chuẩn: QCVN 14:2008 BTMNT Cột A

Công suất: 180 m3.ngày

Địa điểm: Hồ Tuyền Lâm – Khu VII.2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Công nghệ: Sinh học + khử trùng + lọc áp lực