Đóng

29/04/2017

Bệnh viện lao Hậu Giang

Phạm vi thực hiện: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị xử lý nước thải bệnh viện

Quy chuẩn: QCVN 28:2010 BTMNT Cột A

Công suất: 350 m3.ngày

Địa điểm: Đường số 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp.Vị Thanh, Hậu Giang.

Công nghệ: màng lọc sinh học MBR